Mesec borbe protiv raka

Foto: PIXABAY

FELJTON GENERACIJA KOJA POBEĐUJE RAK?

U celom svetu maligne bolesti predstavljaju jedan od najvećih zdravstvenih problema, a porast procenta obolelih iz godine u godinu zabrinjava i obeshrabruje. Mart je stoga mesec posvećen borbi protiv malignih bolesti i širenju svesti o važnosti prevencije i lečenja, a Red Info Portal i ovoga puta podržava inicijativu stručnjaka i za svoje čitaoce priprema niz tekstova koji će osvetliti ovaj zdravstveni problem sa različitih aspekata.

 

U narednih nekoliko nedelja čitaoci će na našem portalu moći da se informišu o malignim oboljenjima i svemu onome što predstavlja prateći deo lečenja i suočavanja sa njima, a sve to na malo drugačiji način. Redakcija Red Info Portala potrudila se da pribavi odgovore na pitanja u vezi sa malignim bolestima na koje javnost najčešće ne obraća mnogo pažnje. Kroz seriju tekstova bavićemo se često zanemarivanim momentima dijagnostikovanja i lečenja malignih bolesti – organskim, medicinsko-pravnim, psihološkim, socijalnim, genetskim i epidemiološkim aspektima ovih bolesti. Zahvaljujući nesebičnoj i vrednoj pomoći prof. dr Dragomira Marisavljevića sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, dobili smo odgovore na brojna pitanja o problemima sa kojima se oboleli od malignih bolesti svakodnevno susreću.

 

Jedno od prvih pitanja koje se nameće kada razmišljamo o lečenju osoba obolelih od malignih bolesti jeste pitanje o kvalitetu zdravstvenih usluga koje one dobijaju. Kvalitet onkološke zdravstvene zaštite značajno varira u svetu, kako u pogledu dostupnosti specifičnih onkoloških usluga, inovativnih lekova, visokokvalitetne zdravstvene zaštite, kliničkih studija, multidiciplinarne nege, dostupnosti informacija i medicinske dokumentacije, tako i u pogledu ljudskog dostojanstva i privatnosti bolesnika.

 

Zbog svoje kompleksnosti, onkološko lečenje treba da sprovodi tim edukovanih, posvećenih i uvežbanih profesionalaca u optimalizovanoj mreži zdravstvenih ustanova. Najveću odgovornost za kvalitetnu onkološku zdravstvenu zaštitu imaju zdravstvene vlasti koje su odgovorne za donošenje nacionalne strategije u onkologiji i njeno održivo finansiranje.

 

Finansiranje onkološke zdravstvene zaštite je posebno osetljivo, ukoliko se ima u vidu da budžeti osiguravajućih fondova sve teže prate pandemijske razmere raširenosti malignih bolesti, a posebno razvoj medicinske nauke i tehnologije. U posebnom disparitetu su budžeti osiguravajućih fondova sa očekivanjima obolelih, što se u prvom redu odnosi na dostupnost i „prava” pacijenata na dijagnostiku i lečenje inovativnim tehnologijama. Dodatni preduslovi za uspešno lečenje malignih bolesti su izgrađena javna svest (posebno u pogledu značaja prevencije bolesti, promocija zdravih stilova života, zabrane pušenja) i aktivno učešće nevladinog sektora (udruženja bolesnika, Crvenog krsta, crkve).

 

Napredak medicinske struke i nauke u celini, a posebno onkologije kao multidisciplinarne grane medicine, nalaže uvođenje i sprovođenje najsavremenijih oblika lečenja onkoloških bolesnika. Savremeni pristup lečenja bolesnika s malignim tumorima kod najvećeg broja bolesnika podrazumeva primenu specifičnih onkoloških tretmana: hirurškim zahvatom, hemoterapijom, radioterapijom, hormonskom terapijom, imunoterapijom i kombinacijom pomenutih terapijskih modaliteta. S druge strane, specifična onkološka terapija nije primenjiva kod značajnog broja bolesnika na prezentaciji bolesti. Po nekim podacima, za oko jednu trećinu novootkrivenih bolesnika kontrola bola, suportivna nega i palijativno zbrinjavanje ostaju jedine opcije koje im savremena medicina može pružiti. Zato je neophodno istaći da „temelje” onkološke zdravstvene zaštite čine upravo specifična onkološka terapija, suportivna terapija i palijativno zbrinjavanje. U etičko-sociološkom smislu, one imaju podjednak značaj, što se često zaboravlja jer se specifična onkološka terapija najdinamičnije razvija, najatraktivnija je ne samo za stručnu već i najširu javnost, a posebno bolesnike i njihove porodice.

 

Kako izgleda tok dijagnostikovanja i lečenja ovih bolesti i kakva ispitivanja očekuju obolelog? Najpotpuniji odgovor na ova pitanja dobićemo ako bolest sagledamo sa organskog aspekta. Organski aspekti malignih bolesti podrazumevaju najpre precizno postavljene dijagnoze – bez nedvosmislene citološke i/ili histološke karakterizacije tumora nema dijagnoze maligne bolesti.

 

Sledeći korak je procena stepena proširenosti maligne krvne bolesti, odnosno određivanje kliničkog stadijuma po aktuelnim klasifikacijama (npr. TNM klasifikacija za neke solidne tumore). Starost bolesnika je veoma važan organski aspekt maligne bolesti, jer je često od presudnog značaja za izbor terapije i ishod lečenja. Ponekad, postoji razlika između hronološke i biološke starosti bolesnika, posebno ako je prisutno više pridruženih bolesti. Pridružene bolesti vitalnih organa su limitirajući faktor za sprovođenje optimalnog specifičnog onkološkog lečenja, posebno ako značajno menjaju performans status obolelog. Na kraju ovog procesa, lekar donosi plan lečenja bolesnika baziran na precizno postavljenoj dijagnozi, adekvatno određenom stepenu raširenosti bolesti, individualno procenjenoj prognozi bolesti, raspoloživim terapijskim modalitetima u toj zdravstvenoj ustanovi, odnosno pravima koje bolesnik ima po osnovu zdravstvenog osiguranja. Važno je znati i da se lečenje ne započinje bez odluke bolesnika koji je prethodno detaljno i na njemu razumljiv način upoznat sa bolešću, njenom prognozom, odnosno mogućim ishodima i planom lečenja. Svojim potpisom bolesnik daje saglasnost da se predloženo lečenje i sprovede.

 

Očekivanja obolelih od malignih bolesti su svakim danom sve veća. S druge strane, sazrevanje svesti o kompleksnosti i brojnim specifičnostima onkološke zdravstvene zaštite i dalje je neprihvatljivo sporo, kako od zdravstvenih vlasti, tako i od zdravstvenih profesionalaca. Jedan od razloga jeste i činjenica da savremeno onkološko lečenje podrazumeva sveobuhvatno sagledavanje maligne bolesti sa različitih aspekata. Pored organskog aspekta malignih bolesti, koji smo imali prilike da obrazložimo i objasnimo, tu su i drugi važni aspekti o kojima će takođe biti reči – medicinsko-pravni, psihološki, socijalno-ekonomski, genetski i epidemiološki.

 

Bez pažljivog sagledavanje svih aspekata maligne bolesti, nema suštinskog napretka onkologije na početku XXI veka. Tehnološki napredak bez humanističke dimenzije medicine gubi svoj primarni smisao, a to je uklanjanje ili olakšanje patnji bolesniku.

 

Ostanite uz Red Info Portal i seriju tekstova o različitim aspektima malignih bolesti. U sledećem članku imaćete priliku da saznate koji su medicinsko-pravni aspekti malignih oboljenja, šta podrazumevaju prava pacijenta obolelog od ove opake bolesti i sa kojim se to etičkim dilemama stručnjaci suočavaju kada je reč o lečenju ovakvih pacijenata.

Kraj prvod dela nastavak teksta čitajte 03.04.2019.godine

Tekst objavljen u formi feljtona uz odobrenje i autorizaciju  prof. dr Dragomira Marisavljevića

Tekst adaptirala: Ana Savić

Izvod iz udžbenika za poslediplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu: Klinička hematologija. Urednici: Dragomir Marisavljević i saradnici. Izdavač: Zavod za udžbenike, Beograd. Godina izdanja: 2012. ISBN 978-86-17-17742-1. str: 1008-1017.

Prijatelj portala